image1
 

03.06.2017 r. (sobota) Krajowa Wystawa Psów Rasowych
Psy Ras Mysliwskich
miejsce: ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie) GOSiR

Wstęp wolny
parking 10pln

KOMUNIKAT ZG ZKwP
W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,
poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania
zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i
ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r.
nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi
uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony
pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.
Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy
z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

WYSTAWY 2017
02.04.2017 r. (niedziela) Krajowa Wystawa Psów Rasowych grup: I, II, III, V, IX
miejsce: ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie) GOSiR

W dniu Wystawy 2.04.2017 odbędą się Testy BH i Testy Psychiczne
Zapraszamy

Wstęp wolny
parking 10pln

04.06.2017 r. (niedziela) XXIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych
miejsce: ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie) GOSiR

Wstęp wolny
parking 10pln

18-19.11.2017 r. (niedziela) Krajowa Wystawa Psów Rasowych grup: I, II, III, V, IX
miejsce: ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie) GOSiR

Wstęp wolny

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE członków Związku Kynologicznego w Polsce Oddział w RACIBORZU
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 26 marca 2017 niedziela o godz. 11.00  w Zajeździe Biskupim w Raciborzu ul. ks.J.Londzina 45  odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze członków Związku Kynologicznego w Polsce Oddział w Raciborzu


W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć: – z biernym i czynnym prawem wyborczym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku, przed
rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności, – z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający warunków opisanych powyżej. W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą uczestniczyć osoby zawieszone w prawach członka Związku.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Oddziału.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta/ów.
3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności: – Zarządu Oddziału, – Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Ustalenie liczby członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
15. Wybór na okres kadencji:
– członków Zarządu Oddziału,
– członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
– członków Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
16. Wybór Delegatów na Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce.
17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w biurze oddziału.

Członek zwyczajny ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu po opłaceniu składki członkowskiej za rok 2017 w wysokości 70 zł. Opłaty można dokonać w lokalu Oddziału, przelewem bankowym – drogą internetową (wpłata musi być zaksięgowana na koncie bankowym)

Biuro nieczynne od 27. 03.2017 do 03.04.2017

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2017. Składka wynosi 70,00 zł.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału:
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410

image2

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410
© Prawa autorskie.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Ks. Londzina 49  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
tel. 032/415 59 44,  fax. 032/415 54 90